Voorwaarden evenementen

Deelname aan evenementen van de Galactosemie Vereniging Nederland  is geheel voor eigen risico van de deelnemers c.q. hun ouders/verzorgers, behoudens wanneer en voor zover aannemelijk kan worden gemaakt dat de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Galactosemie Vereniging Nederland, in welk geval een eventuele verplichting tot vergoeding van schade van Galactosemie Vereniging Nederland beperkt is tot een eventuele verzekeringsuitkering van Galactosemie Vereniging Nederland of, als de schade niet door een verzekering van Galactosemie Vereniging Nederland gedekt wordt, tot een eenmalig bedrag ad € 750,–.

Indien en voor zover er toch, in weerwil van de vorige alinea, eerste zin, toch (andere of hogere) aanspraken ontstaan, doen ouders/verzorgers hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van die aanspraken.

Deelnemers, vrijwilligers en ouders/voogden verklaren bij inschrijving/deelname akkoord te gaan met bovenstaande.

 

bestuur Galactosemie Vereniging Nederland

september 2017