Gedragscode

Interne gedragscode

Galactosemie Vereniging Nederland (GVN) staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode, die binnen de GVN wordt gehanteerd.

Artikel 1 Definities

 • Onder seksuele intimidatie wordt verstaan:
  • ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal, of fysiek gedrag waarbij tevens sprake is van één van de volgende punten:
   • onderwerping aan dergelijk gedrag wordt, hetzij expliciet, hetzij impliciet, gehanteerd als voorwaarde voor het lidmaatschap, donateurschap van een persoon;
   • onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het lidmaatschap, donateurschap van deze persoon raken;
   • dergelijk gedrag heeft het doel het lidmaatschap, donateurschap van een persoon aan te tasten en/of een intimiderende, vijandige of onaangename omgeving te creëren, dan wel heeft tot gevolg dat de omgeving van een persoon worden aangetast en/of een intimiderende, vijandige of onaangename omgeving wordt gecreëerd.
  • Onder agressie worden verstaan:
   • voorvallen waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Hieronder valt ook pesten.
  • Onder discriminatie wordt verstaan:
   • elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die tot doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven wordt tenietgedaan of aangetast.
  • Levensbeschouwing wordt gedefinieerd als:
   een min of meer samenhangend stelsel van waarden, normen en opvattingen die zin en richting geven aan het leven.

Artikel 2 Doel en algemeen uitgangspunt

 1. Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap worden door GVN als vormen van ongewenst gedrag afgewezen.
 2. GVN neemt het op zich in het dagelijks handelen en bij het ontwikkelen van beleid deze vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden.
 3. De gedragscode maakt deel uit van het algemeen beleid van GVN en van de professionele houding van bestuursleden en andere vrijwilligers van GVN.

Artikel 3 Status en reikwijdte

 1. De gedragscode is een invulling van de wettelijke bepalingen omtrent seksuele intimidatie, agressie en discriminatie.
 2. De gedragscode geldt voor bestuursleden, leden, vrijwilligers en donateurs van GVN.
 3. GVN draagt zorg voor bekendmaking van de gedragscode.

Artikel 4 Gedragsregels

 1. De omgang tussen leden, vrijwilligers en donateurs wordt bepaald door respect voor ieders kleur, sekse, levensbeschouwing, leeftijd en andere gronden genoemd in deze gedragscode.
 2. Discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende uitlatingen of grappen, mondeling of schriftelijk zijn niet toegestaan.
 3. Agressieve handelingen of uitingen zijn niet toegestaan.
 4. Het bepaalde onder a. komt mede tot uitdrukking door het bieden van mogelijkheden voor het beleven van uitingen samenhangend met sekse, levensbeschouwing en leeftijd.

Artikel 5 Omgang tussen leden, vrijwilligers en donateurs

 1. Leden, vrijwilligers en donateurs laten zich bij contacten met andere leden, vrijwilligers en donateurs leiden door gedragsregels in deze gedragscode
 2. Leden, vrijwilligers en donateurs accepteren geen agressieve gedragingen van andere leden, vrijwilligers en donateurs en nemen zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen.
 3. Leden, vrijwilligers en donateurs accepteren geen ongewenste seksuele gedragingen van andere leden, vrijwilligers en donateurs en nemen zelf geen initiatief tot ongewenste seksuele gedragingen jegens hen.
 4. Leden, vrijwilligers en donateurs accepteren geen discriminerend gedrag van andere leden, vrijwilligers en donateurs en werken niet mee aan of nemen geen initiatief tot discriminerend gedrag.

Artikel 6 Werking naar donateurs en derden

 1. Deze gedragscode wordt door GVN aan alle leden en vrijwilligers bekendgemaakt.
 2. Van leden en vrijwilligers van de GVN en derden wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen. In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van deze gedragscode worden gewezen.

Artikel 7 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode is het bestuur van GVN belast.

Artikel 8 Klachten

In geval van overtreding van de gedragscode kan een vrijwilliger dit signaleren en daarvan melding maken bij de klachtenfunctionaris. Deze draagt in eerste instantie zorg voor interne afhandeling. Indien hiertoe voor de vrijwilliger aanleiding bestaat kan hij of zij een klacht indienen. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures kan hij of zij zich wenden tot het bestuur van de GVN. De klachtenprocedure is ook op de website vermeld.

Artikel 9 Evaluatie

Zo vaak als nodig, maar in ieder geval één keer per vier jaar wordt deze gedragscode geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.